Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Provozovatel: CP Automobile & Parts Group s.r.o.

se sídlem Budějovická 1126/9, 140 00 Praha 4

identifikační číslo: 24760927

daňové identifikační číslo: CZ24760927

datová schránka: dmrv45a

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 172112. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 4

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cp-parts.cz.

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním Budějovická 1126/9, 140 00 Praha 4Hlubčická 48c, 794 01 Krnov, identifikační číslo: 24760927, podnikající dle živnostenského zákona (dále jen: „správce“).

1.2.  Kontaktní údaje správce jsou adresa: Budějovická 1126/9, 140 00 Praha 4, e-mail: , telefon: +420 778 09 88 .

1.3.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4.  Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

2.  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2.  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3.  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1.  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

-  souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2.  Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3.  Ze strany správce dochází k automatického individuálnímu rozhodovávání ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

4.  doba uchování údajů

4.1.  Správce uchovává osobní údaje:

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),

-  po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5.  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1.  Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

- podílející se na zajištění provozu služeb,

- zajišťující marketingové služby.

5.2.  Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, cloudových služeb, marketingových služeb a statistických služeb.

6.  Vaše práva

6.1.  Za podmínek stanovených v GDPR máte:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

-  právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

-  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

-  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

-  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

-  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek.

6.2.  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7.  Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1.  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2.  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména:

v použití antivirových a firewallových programů a v pravidelných bezpečnostních záplatách používaného SW,

vzdálená úložiště jsou chráněna unikátními přístupovými údaji a heslem,

osobní údaje v listinné podobě jsou zpracovávány na pracovišti s omezeným přístupem nepovolaných osob.

7.3.  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8.  Závěrečná ustanovení

8.1.  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2.  S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3.  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

8.4.  Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny a rozepsány ve zvláštním dokumentu Podmínky souborů cookies.

V Praze dne 1.1.2024